Do 30 czerwca 2019r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.


Kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończyła 30 lat,

4) nie przekroczyła 70 lat,

5) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na ławników są: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe (zarejestrowane na podstawie przepisów prawa), z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Brodnicy.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, które są dostępne w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obsługi Urzędu, ul. Kamionka 23, pok. 109 lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości .

Sprawy wyboru ławników i wymaganych dokumentów od kandydatów na ławników reguluje dział IV, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm.).

Informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obsługi Urzędu, ul. Kamionka 23, pok. 109, tel. 56 4930615, tel. centr. 56 4930300.

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na ławników TUTAJ.

 

UM Brodnica