6 czerwca 2019 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy za dobrze zrealizowany, budżet 2018 r. burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz otrzymał od radnych absolutorium. Oznacza to, że publiczne pieniądze w naszym mieście są wydawane w sposób prawidłowy.Absolutorium to przyjęcie przez Radę sprawozdania burmistrza z realizacji ubiegłorocznego budżetu i stwierdzenie prawidłowości wydawania publicznych pieniędzy przez burmistrza. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, zastrzeżeń też nie miała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W trakcie trwania sesji radni rozpatrzyli również Raportu o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2018r. oraz udzielili z tego tytułu Burmistrzowi Brodnicy wotum zaufania,

„Budżet Miasta Brodnicy w swojej pierwotnej wersji przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 116.215.000 zł,

- plan wydatków 121.715.000 zł,

- planowany deficyt 5.500.000zł.

W trakcie roku budżetowego do budżetu wprowadzono szereg zmian uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. W ich wyniku ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 134.356.424,23 zł,

- plan wydatków 142.322.094,84 zł,

- planowany deficyt 7.965.070,61 zł.

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że na dzień 31.12.2018r. osiągnięto:

- dochody w wysokości 132.669.589,39 zł,

- wydatki w wysokości 138.988.044,18 zł,

- deficyt 6.318.454,79 zł.

Z powyższego wynika, że plan dochodów zrealizowano w 98,74%, a plan wydatków w 97,66%. Budżet jednostki zamknął się deficytem w wysokości 6.318.454,79 zł. Deficyt budżetu został pokryty wprowadzonymi w trakcie roku wolnymi środkami za 2017 rok oraz emisją obligacji samorządowych.

Z przeprowadzonej analizy sprawozdania wynika, że budżet Gminy Miasta Brodnicy na 2018 rok był realizowany właściwie.” - mówiła podczas sesji Brygida Bartkowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy

Absolutorium zostało przyjęte przy wszystkich obecnych radnych na sali i nagrodzone przez uczestników sesji brawami. Burmistrz podziękował radnym za zaufanie, a pracownikom Urzędu Miejskiego za ich pracę.

UM Brodnica