Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej. Mogą o nie ubiegać się osoby, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zainteresowani kandydaci mają czas na złożenie oferty do godz. 15.30 we wtorek, 16 lipca br.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy; życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem. Oferta powinna zawierać też oświadczenia zawierające dane osobowe kandydata, takie jak: imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, ul. Lidzbarska 14, 87-300 Brodnica w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, ul. Kamionka 18, pok. nr 9 w terminie do dnia 16 lipca 2019 r. do godz. 15.30. Za przesłanie oferty w ww. terminie uważa się wpływ oferty do Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Kandydaci mogą składać oferty także w formie elektronicznej. W takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki. Ofertę z wymaganymi dokumentami, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, ul. Lidzbarska 14, 87-300 Brodnica" z podanym adresem zwrotnym do kandydata, adresem e-mail, można składać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej na adres:/q4fn0qr237/SkrytkaESP (www.epuap.gov.pl).

W przypadku przekazania oferty w postaci elektronicznej - informacja o miejscu i terminie posiedzenia komisji zostanie przekazana do kandydatów indywidualnie w postaci elektronicznej - pocztą elektroniczną, na podany przez kandydatów adres e-mail.

Szczegółowa informacja o kryteriach, jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o stanowisko, wymaganych dokumentach, które należy złożyć, oraz terminie i sposobie składania ofert, dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brodnicy w

OGŁOSZENIU O KONKURSIE NA STANOWISKO

DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY

 

Pełna treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy wraz z uchwałą Zarządu Powiatu dostępna także TUTAJ

 

Źródło: pm/Starostwo Powiatowe