Rozpoczęły się prace nad wykonaniem zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomapy  powiatu. Potrwają do listopada 2018 r.


Ortofotomapa to mapa fotograficzna, której treść przedstawiona jest obrazem aerofotograficznym, czyli prosto mówiąc przy pomocy zwykłych zdjęć lotniczych lub satelitarnych powierzchni ziemskiej. Obraz, przetworzony metodą różniczkową, tworzy mapę przedstawioną w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego.

Prace nad ortofotomapą prowadzone są na terenie Powiatu Brodnickiego i pozostałych 19 powiatów naszego województwa, wchodzących w skład Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Żninie. Zajmuje się tym konsorcjum firm: MGGP Aero Sp. z o.o z Tarnowa, GISPRO Sp. z o.o ze Szczecina oraz OPEGIEKA  Sp. z o.o z Elbląga. Utworzone zbiory danych zasilą centralny zasób geodezyjny, a tym samym również wzbogacą nasz zasób powiatowy, w tym geoportal powiatu brodnickiego. Koszt wykonania prac wynosi 4 294 508,10 zł. Zadanie współfinansowane jest z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace są wykonywane w ramach uczestnictwa Powiatu Brodnickiego w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanym we współudziale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związku Powiatów oraz pozostałych 18 powiatów naszego województwa. Już wkrótce będziemy mieli zaszczyt pochwalić się nowym zobrazowaniem terenu obejmującym nasz urokliwy Powiat Brodnicki.

(pm)/Starostwo Powiatowe