W poniedziałek, 1 października, w Toruniu obradował Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Starostowie spotkali się sprawie omówienia bieżącej sytuacji szpitali powiatowych.


Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim pod patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Ryszarda Bobera. Było następstwem podjętego dnia 19 września br. Stanowiska Konwentu Powiatów w sprawie poparcia Stanowiska Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.  W Konwencie uczestniczyli również przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy, OZPSP wspólnie z ZPP, wobec stale pogarszającej się sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych, oczekują decyzji Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, które pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania placówek. W szczególności  OZPSP i ZPP domagają się zwiększenia wartości umów we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zaangażowania personelu medycznego i niemedycznego. Zmiana ta powinna nastąpić poprzez zwiększenie wyceny świadczeń o co najmniej 15 proc. Stale rosnąca presja płacowa, nasilona poprzez podpisywanie przez Ministra Zdrowia porozumienia z kolejnymi grupami zawodowymi bez zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania wynikających z nich zobowiązań skutkuje pogłębieniem niestabilności finansowej szpitali powiatowych.

Sygnatariusze cytowanego Stanowiska oczekują na odroczenie wejścia w życie norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego do czasu zwiększenia liczby pielęgniarek w systemie. Brak personelu pielęgniarskiego w na rynku pracy uniemożliwia wypełnienie projektowanych obowiązków prawnych w zakresie norm zatrudnienia, a tym samym spełnienia warunków udzielania świadczeń zdrowotnych. Ministerstwo Zdrowia, wprowadzając ww. regulacje prawne, przenosi odpowiedzialność prawną za zapewnienie świadczeń zdrowotnych wyłącznie na podmioty lecznicze, nie stwarzając podmiotom leczniczym odpowiednich ku temu warunków.

OZPSP i ZPP domagają się też zmiany formy kształcenia podyplomowego lekarzy na taką, która spowoduje że znaczna liczba absolwentów podejmie kształcenie specjalizacyjne w szpitalach powiatowych, co pozwoli na odnowienie kadry w kolejnych latach. Aktualnie szpitale powiatowe praktycznie nie korzystają z pracy rezydentów, co jest spowodowane przejmowaniem rezydentur przez szpitale kliniczne. W ocenie sygnatariuszy Stanowiska niezbędne jest wprowadzenie zmian, zgodnie z którymi część okresu rezydentury będzie realizowana w szpitalach powiatowych.

Sygnatariusze Stanowiska OZPSP i ZPP oświadczyli, że w razie braku spełnienia wymienionych oczekiwań należące do Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i współdziałające z nim szpitale powiatowe nie przyjmą kolejnych propozycji finansowania świadczeń, w tym w ramach tzw. „umowy sieciowej” i podejmą czynności w celu rozwiązania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W poniedziałek, podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, Konwent podtrzymał poparcie dla wspólnego stanowiska OZPSP i ZPP, mając nadzieję, że postulaty w nim zawarte znajdą odzew w Ministerstwie Zdrowia i NFZ.

 

Starostwo Powiatowe