Starosta Brodnicki ogłosił konkurs w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Chodzi o samodzielne stanowisko inspektora do spraw zarządzania ruchem drogowym.

Kandydatem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne w zakresie drogownictwa, budownictwa, transportu lub inżynierii ruchu, co najmniej trzyletni staż pracy, znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy „Prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, doświadczenie zawodowe w obszarze: zarządzanie ruchem, zarządzanie drogami, budowa dróg, projektowanie dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu, prawo jazdy kat. B, znajomość procedur administracyjnych oraz ustawy o samorządzie powiatowym, umiejętność obsługi komputera działającego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office, umiejętność planowania i organizacji pracy, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatowi na samodzielne stanowisko inspektora do spraw zarządzania ruchem drogowym znajdują się w ogłoszeniu o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij tutaj

 

Starostwo Powiatowe