W województwie kujawsko-pomorskim od 20 kwietnia do 31 maja 2019 roku będzie możliwy zbiór ślimaka winniczka Helix pomatia - poinformowała Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zainteresowani mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie winniczków do RDOŚ jeszcze piątku, 22 marca br.

Wnioski mogą być przedkładane pisemnie, za pomocą telefaksu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą RDOŚ.

Łączna masa ślimaków zebranych z terenu całego województwa w 2019 r. nie może przekroczyć 140 ton z uwzględnieniem limitów pozyskania ślimaka winniczka w poszczególnych gminach . Wprowadzone limity wiążą się z liczebnością populacji tego gatunku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie wydawał zezwolenia na pozyskanie ślimaka winniczka do 10 kwietnia 2019 r.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy .

Szczegóły na stronie http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/

 

pm, źródło: RDOŚ