W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek weryfikacji oświadczeń złożonych w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie sprzętu komputerowego, proszone są o złożenie/przedłożenie następujących kserokopii dokumentów (o ile nie zostały wcześniej złożone) jednoznacznie poświadczających:
1) Potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu inny dokument/y z których wynika pokrewieństwo) - brak udokumentowania pokrewieństwa MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
2) Potwierdzenia informacji dotyczącej zatrudnienia krewnego w byłym PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania  po PPGR przez pracownika PPGR i inne)  - ( nie dotyczy osób, które takowe dokumenty dostarczyły).
Gmina Miasta Brodnicy wystąpiła o weryfikację informacji o zatrudnieniu pracowników PPGR do właściwej terytorialnie delegatury Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Istnieje uzasadnione ryzyko, że w terminie na uzupełnienie wniosku złożonego przez Gminę do CPPC (16 grudnia 2021 roku) KOWR nie przeprowadzi weryfikacji. Brak potwierdzenia faktu zatrudnienia w PPGR (czy to w formie informacji z KOWR czy przedstawionych przez Państwa dokumentów) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.
3) Kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Miasta Brodnicy (w tym celu należy przedłożyć dokumenty na rodziców/opiekunów prawnych np. kopię faktur za media, umowa najmu) –do wglądu.
4) W przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza Gminą Miasta Brodnicy oraz szkół dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasta Brodnicy: zaświadczenie ze szkoły (wzór zaświadczenia wg zał. ), w której dziecko/uczeń pełnoletni się uczy, iż dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Brak udokumentowania faktu uzyskania sprzętu finansowanego  ze środków publicznych (w przypadku uczniów spoza obszaru Gminy Miasta Brodnicy) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.
Dokumenty należy przedłożyć (w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Brodnicy,
ul. Kamionka 23, parter, pokój 101), w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 r. do godz. 15.30.
W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku należy złożyć komplet dokumentów dla każdego wniosku oddzielnie.
Załączniki:
Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Miasta Brodnicy