Klienci kancelarii adwokackich często zasięgają porad prawnych w związku z przesłuchaniami. W wielu przypadkach nie do końca wiedzą, dlaczego zostali wezwani oraz w jaki sposób mogą się tego dowiedzieć. Zastanawiają się także jak takie przesłuchanie może wyglądać oraz co grozi za niestawiennictwo.

Co to jest przesłuchanie?

Przesłuchanie jest sformalizowaną czynnością procesową na przykład w postępowaniu karnym, której celem jest zdobycie informacji przez policję, prokuraturę lub sąd. Przesłuchać można podejrzanego, świadka lub też osobę zawiadamiającą o popełnieniu jakiegoś przestępstwa.

Gdzie odbywa się przesłuchanie?

Nie ma w prawie polskim ustalonych na sztywno miejsc, gdzie przesłuchania mają się odbywać. Wystarczy, by w protokole z przesłuchania było takie miejsce wskazane (np. komisariat, sąd, prokuratura czy rzadziej miejsce popełnienia przestępstwa). Gdy przesłuchiwana osoba jest chora lub niepełnosprawna, możliwe jest przesłuchanie jej w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu.

Jak wygląda wezwanie na przesłuchanie?

Najczęściej wezwanie na przesłuchanie możemy dostać drogą pocztową , ale dopuszczalne jest także wezwanie telefonicznie, e-mailowe czy poprzez faks, ale tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Wezwanie na przesłuchanie musi posiadać niezbędne informacje na temat planowanej czynności. Powinno ono wskazywać wzywającego, sprawę, której dotyczy, rolę procesową, miejsce i czas oraz to, czy stawiennictwo na przesłuchanie jest obowiązkowe, jak również zawierać pouczenie o skutkach nieobecności.

Czy można zmienić termin przesłuchania?

Jeśli wezwany na przesłuchanie nie ma możliwości stawienia się na nim, ma obowiązek o tym poinformować (okazując dokumenty wskazujące na nieobecność w danym terminie) i zaproponować przełożenie na inny termin. Niewystarczające może okazać się zaświadczenie o niezdolności do pracy wydanego przez lekarza innego niż sądowy. Organ procesowy może w takim przypadku zlecić badanie w tym kierunku (potwierdzenie, czy wezwany cierpi na chorobę obłożną, bądź doznał nagłego pogorszenia stanu zdrowia).

Czy za niestawiennictwo na przesłuchaniu grozi kara?

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na przesłuchaniu może skutkować nałożeniem przez prokuratora lub sąd kary pieniężnej do 3 tys zł., zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie lub nawet zastosowanie aresztu do 30 dni.

Więcej informacji dotyczących prawa karnego, postępowania w przypadku przesłuchania oraz na rozprawie sądowej znajduje się na blogu kancelarii https://www.adwokat-zaborski.pl/